McCodain: M88.com không có từ nào đối với trọng tài và những người chơi khác, nói rằng bóng đá trở lại với cái nhìn ban đầu.

Sân khấu vui vẻ ngày 3 tháng 12, Bắc Kinh Thời gian Bắc Kinh hôm nay, nhóm Champions League H Group 5- MANNEEL Vòng 5-3 Đừng Energestide Paris Saint-Germain, McCoto khi anh ta được phỏng vấn Mi Nai đề nghị không hài lòng với trọng tài và các hành vi khác. McComai nói: “Phản ứng… Continue reading McCodain: M88.com không có từ nào đối với trọng tài và những người chơi khác, nói rằng bóng đá trở lại với cái nhìn ban đầu.