Gương: Manchester City muốn ký Lào, anh ta cần 1m5 triệu pound Skinth

môn thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11, theo báo cáo của “Gương”, Raotaro đã từ chối cung cấp 86.000 bảng 86.000 bảng, ông yêu cầu lấy một cái Một hợp đồng năm năm cho một báo động 15.000 pound. Laotaro hiện đang đàm phán với Inter Milan. Theo báo cáo “Gương”, Lahalo đã… Continue reading Gương: Manchester City muốn ký Lào, anh ta cần 1m5 triệu pound Skinth