Gunner đã được 21 lần chào bán châu Âu liên tiếp và mỗi bản ghi lịch sử nhóm 2003m88.com đến 2005 đến 2005.

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, nhóm nhóm B của Liên minh châu Âu B, nhà của Arsenal rất nhanh, nửa người bắn súng đầu tiên 3-0, Lakaz Điểm đặc biệt, đầu Mali bị hỏng, và Empathian sẽ bước vào một vào cuối một nửa. Theo thống kê của Sky Sports, hãy… Continue reading Gunner đã được 21 lần chào bán châu Âu liên tiếp và mỗi bản ghi lịch sử nhóm 2003m88.com đến 2005 đến 2005.