Woodward: Câu lạc bộ chắc chắn sẽ làm việc đẹp trai, sẽ tiếp tục hỗ trợ anh ta trên thị trường cuộc họp M88.com.

Thể thao hạnh phúc Tin tức thứ 4 tháng 12 Theo News News, Manchester United Chủ tịch Woodward tiếp tục bày tỏ sự hỗ trợ cho Solskia, và cho biết có một thị trường chuyển nhượng. Một kế hoạch dài hạn. Mùa này, Woodward đã thảo luận và nói rằng hỗ trợ Solay là vào… Continue reading Woodward: Câu lạc bộ chắc chắn sẽ làm việc đẹp trai, sẽ tiếp tục hỗ trợ anh ta trên thị trường cuộc họp M88.com.