Phóng viên: Sau khi người Đại Liên, sau khóa đào tạo mùa đông năm mới, M88 sẽ bị thu hút.

Happy Sports ngày 30 tháng 11. Theo báo cáo của phóng viên Tangfu, người Đại Liên sẽ ở Đại Liên, chính thức bắt đầu đào tạo mùa đông ở Đại Liên sau ngày đầu năm mới. Những người Đại Liên đã loại bỏ cơn bão trẻ mùa này, dưới sự lãnh đạo của Benitz, cuối… Continue reading Phóng viên: Sau khi người Đại Liên, sau khóa đào tạo mùa đông năm mới, M88 sẽ bị thu hút.