Live Bar M88 Tuyển dụng: Tin tức bóng đá Biên tập viên toàn thời gian & Nhà văn bán thời gian

Vị trí tuyển dụng: Chỉnh sửa tin tức bóng đá (Toàn thời gian) Địa điểm làm việc: Hạ Môn Trách nhiệm công việc: 1, Bóng đá nóng Theo dõi tin tức, chỉnh sửa; 2, việc duy trì kênh tin tức bóng đá; Yêu cầu: 1, yêu bóng đá, kiến ​​thức về bóng đá quốc tế… Continue reading Live Bar M88 Tuyển dụng: Tin tức bóng đá Biên tập viên toàn thời gian & Nhà văn bán thời gian