Huang Jianxiang ca ngợi Tháp để tôn trọng con ngựa già: Hãy lấy cái này, Thiên Tân có giá trị có một đội M88 Super Medi vừa

Happy Sports ngày 28 tháng 11, Maradona được truyền ra khỏi bệnh tim, Thiên Tân Tòa tháp được chiếu bởi Maradona, giành chiến thắng rất nhiều người hâm mộ. Huang Jianxiang đã chuyển tiếp video của Tianjin Tower, và nhận xét: “Lấy thành phố này, Thiên Tân thành phố này, đáng để có một đội nhỏ! Người Thiên Tân hiểu!”

(Ít băng)

Goodbye, Vua! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *