Inter Milan vs Menxing bắt đầu: Lucaku Partner M88.com Lautlo, Gali & Barela

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, Champions League Group B Group 5, Milan quốc tế đã đến thử thách cửa Xingladbach.

Gu mi 4 vòng 2 phẳng 2 hoặc 2 điểm xếp hạng dưới cùng, 4 chiến thắng 2 chiến thắng 2 chiến thắng và 2 điểm trước cửa.

Inter Milan Bắt đầu:

1-Handa Novich, 95-Bastoni, 36-Damian, 37-Sashrinar, 6-Dedre, 5-Plus Liverdisini, 15-Ashley, 23-Barret, 77-Brozovic, 9-Lucaku, 10-Lauto

thay thế: 35- Stankovic, 97-Rudu, 2-Ashirav, 7-Sanchez, 12-Senxi, 13-La Nokia, 14-Perishi, 24-Ericson, 33-Danbrosio

Menxing bắt đầu:

1-Sony, 17- Gente, 24-Yangqik, 28-Kimtel, 19-lazzaro, 18-Launa, 6-Kramer , 13 squdy, 32-Novohaus, 14-Pleia, 10-Tmram

thay thế: 21 – SPER, 31-Glen, 3-Michael – ,, 7-Herman, 8-Zakaria, 11-Wolf, 15-Bayer, 16-trule, 22-Bains, 36-Enbo, 40-Poron

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *