3 thắng 2 điểm 11 điểm, Wanderer M88.com trong JITHD được phác thảo trước từ Cup Liên minh châu Âu

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, thời gian Bắc Kinh, ngày nay, Tập đoàn Hội chợ châu Âu, Gerald’s Counant 3-2 đảo ngược tổng tiêu chuẩn.

Tập đoàn Union Cup châu Âu cho đến nay, Wanderer 3 thắng và 2 căn hộ và Benfica có 11 điểm, và chỉ có một vòng của nhóm trong nhóm.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *